Par projektu

Aprites ekonomika ir viens no stūrakmeņiem atkritumu rašanās novēršanā. Lai mazinātu atkritumu rašanos, nodrošinātu to efektīvāku apsaimniekošanu un apglabājamo atkritumu apjomu, un īstenotu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021. – 2028. gadam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar 21 sadarbības partneri, tai skaitā biedrību “Cleantech Latvia”, kopš 2022. gada īsteno Eiropas Savienības LIFE programmas integrēto projektu “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšanu, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP) (projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014)

Kāds ir projekta mērķis?

Projekta LIFE Waste to Resources IP ietvaros ar mērķtiecīgiem pasākumiem tiek samazināta atkritumu rašanās, veicinot resursu otrreizēju izmantošanu, pilnveidojot atkritumu plūsmas kontroli, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi un mazinot oglekļa emisijas ekonomikas pēdas nospiedumu.

Lai mazinātu atkritumu apjomu un sekmētu aprites ekonomikas principu ieviešanu,  Projekta ietvaros tiek attīstīta industriālā simbioze, kuras rezultātā, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un ražošanas procesus, iespējams nodrošināt dažādu materiālu un ķīmisko vielu tālāku izmantošanu. Nodrošināta atbalsta programma jaunu inovāciju izstrādei un esošo attīstīšanai. Visos aprites ekonomikas posmos jaunuzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem ir iespēja strādāt pie risinājumiem, kuri veicina industriālās simbiozes veidošanos un attīstību.

Ieguvumi

Vērtīgas uzņēmējdarbības sadarbības formas Industriālās simbiozes veicināšana sastāv no 3 posmiem: saruna, sasaiste un koprade. Viens no industriālās simbiozes pamatprincipiem ir uzņēmumu sadarbība – vienam nevajadzīgos resursus jeb atkritumus pārvērst par izejvielām citam uzņēmumam un tādējādi novērst atkritumu veidošanos. Industriālās simbiozes galvenais mērķis ir maksimāli palielināt resursu otrreizējo izmantošanu, pilnveidot resursu ilgtspēju un veicināt atkritumu mazināšanu ražošanā, kas tiek preventīvi īstenots produktu koncepcijas izstrādes un ražošanas sākuma stadijās. Vienlaikus industriālā simbioze ir vērsta uz aprites ekonomikas un atkritumu novēršanas mērķu īstenošanu un ekoinovāciju izstrādes veicināšanu un ieviešanu. Industriālās simbiozes izveide tiek balstīta uz ekonomiskiem ieguvumiem un uzņēmumu interesi, kas ir būtisks priekšnosacījums sistēmas ilgtspējai.

Projekta mājaslapa

       

https://wastetoresources.varam.gov.lv/

LIFE integrētais projekts «Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju» (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE Waste To Resources IP projekta partneru viedokli, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.

Esošā simbioze
Getliņi
Balticfloc

Agrofirma Tērvete

Smiltenes piens

Daugavgrīva

Valmiermuižas alus

Nākotnes iespējas

Izaicinājumi