Getliņi EKO

SIA “Getliņi EKO” ir Rīgas pilsētas un Ropažu novada pašvaldību kopīgi dibināts uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko sadzīves cieto atkritumu poligonu Baltijas valstīs. Puse Latvijā nešķirotajiem sadzīves atkritumiem nonāk Getliņi EKO.

Getliņi EKO primārais uzdevums ir nodrošināt modernu, drošu un efektīvu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un apglabāšanu, sekundārais – enerģijas ražošana un tomātu un gurķu audzēšanas siltumnīcās.

Ik gadu poligonā nonāk aptuveni 300 000 tonnu sadzīves atkritumu, tos uz poligonu katru dienu piegādā ar  200 – 300 kravas automašīnām.

Uzņēmumā ir atkritumu poligons, bioatkritumu pārstrādes stacija (tuneļi), atkritumu pārstrādes iekārtas.

Vides aspekts

Atkritumu šķirošana, pārstrāde un tālāka to izmantošana ražošanas ciklos nodrošina uzņēmumam papildus ienākumus un ļauj samazināt uzņēmuma kopējo emisiju apjomu. Izmantojot savus bioloģisko atkritumu otrreizējās pārstrādes produktus (tehnisko kompostu), uzņēmums var arī atjaunot un apzaļumot poligona lielgabarīta daļas.

Simbioze atkritumu apsaimniekošanas poligonā

Būvgruži

Getliņi EKO pieņem un pārstrādā arī būvgružus un tos pārstrādā radot jaunas izejvielas būvniecības nozarei (piemēram, šķembas). Daļa šo jauniegūto izejvielu tiek izmantota pašu vajadzībām uzņēmumā – ceļu atjaunošanai un jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu ierīkošanai, atlikums tiek pārdots kā būvmateriāli brīvajā tirgū.

2022. gadā otrreizējai pārstrādei pieņemtas 47 861,19 tonnas būvgružu, no kurām 47  743,09 tonnas atgrieztas tautsaimniecībā kā otrreizējās izejvielas.

Gāze

Poligonā gāze tiek iegūta divējādi – gan bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes kompleksā, gan atkritumu noglabāšanas šūnās.

2022.gadā pārstrādātas 79180,7 tonnas bioloģisko atkritumu, no kurām saražotas 35 519,68 tonnas komposta.

Poligonā iegūtās gāzes vērtīgākā sastāvdaļa ir metāns.

2022. gadā Getliņi EKO no sašķirotajiem bioloģiskajiem atkritumiem un bioloģisko atkritumu apstrādes stacijā ieguva 2,472,055  m³ biogāzes.

Šajā pašā laika posmā Getliņi EKO 10,012,672 m ³ biogāzes ieguva no poligonā apglabātajiem atkritumiem. Šajā procesā biogāzes izdalīšanās noris vairāk kā 10 gadus, pakāpeniski samazinoties iegūtajam gāzes apjomam.

Kopumā uzņēmums gadā saražo aptuveni 130 000 nm3 līdz 140 000 nm3 biogāzes.

Visu iepriekšminēto gāzi var izmantot gan kā biodegvielu pārvēršot to bioetanolā vai sadedzinot iegūt no tās siltumu un elektroenerģiju.

Siltumenerģija un elektroenerģija

Biogāze no poligona un bioloģisko atkritumu pārstrādes stacijas tiek attīrīta un padota uz energobloku, kur tā sadegot ģenerē elektroenerģiju un siltumu. Sadedzinot gāzi, Getliņi EKO gadā rada aptuveni 20 GWh siltuma un 31 GWh elektroenerģijas.

1/3 no energobloka saražotās elektroenerģijas izmanto Uzņēmums, savukārt pārējās 2/3 tiek pārdotas Latvijas patērētājiem. Ja uzņēmumā izmantotā enerģija tiktu pilnībā pārdota, saražotās enerģijas apjoms segtu apmēram 5000 mājsaimniecību vajadzības.

Jaunradīto siltumu izmanto Getliņi EKO siltumnīcu apkurei, lai nodrošinātu pareizu klimatu gurķu un tomātu audzēšanai. Pavasarī siltumnīcās tiek audzēti arī ziedu stādi.

1,3 hektārus plašajās siltumnīcās ik gadu tiek izaudzētas 350 tonnas tomātu un 3 miljoni gurķu.

Vai tu zināji, ka Getliņu dzeltenais tomāts ir visgaršīgākais tomāts Latvijā ziemas sezonā?

Sociālais aspekts

Getliņi EKO turpina attīstīties kā moderns un drošs sadzīves atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrs, kā arī izglītības un pētniecības centrs. Uzņēmums organizē vides izglītības nodarbības  pieaugušajiem un bērniem.

Katru gadu poligonā izglītības centru apmeklē aptuveni 8000 cilvēku, kas uzņēmumu padara labi zināmu. Ar ekskursiju palīdzību, Getliņi EKO mērķis ir palielināt sociālo atbildību Latvijā un Eiropas savienībā, kā arī padarīt pasauli labāku, drošāku un ērtāku. Ekskursiju laikā bērni un pieaugušie iepazīst kā uzņēmums strādā, iepazīstas ar jēdzieniem “Aprites ekonomika”, “Vides aizsardzība”, kā arī uzzina, kāpēc ir svarīgi šķirot atkritumus un kā to pareizi darīt. Getliņi EKO sadarbojas ar dažādām valsts un nevalstiskām izglītības iestādēm, kas ļauj izglītot skolēnus par atkritumu pārstrādes tēmu.

Getliņi EKO ir ideāls industriālās simbiozes piemērs atkritumu apsaimniekošanas jomā un tam ir nozīmīga loma aprites ekonomikā Latvijā un visā Baltijas reģionā.

Atkritumi ir resurss!

Esošā simbioze
Getliņi
Balticfloc

Agrofirma Tērvete

Smiltenes piens

Daugavgrīva

Valmiermuižas alus

Nākotnes iespējas

Izaicinājumi